Konkurransestøtte

Utøvere fra Tromsø klatreklubb som reiser på regionale, nasjonale eller internasjonale klatrekonkurranser, som ikke er i regi av TKK, kan søke om støtte til dette fra TKK.

Søknad om støtte skal sendes til styret innen 2 måneder etter at konkurransen er gjennomført.

Reise og overnatting bestilles minimum 2 uker i forveien, der dette er mulig.

Som hovedregel gis det støtte til refusjon av følgende utgifter:

Regionale konkurranser

  • Startkontingent
  • Reiseutgifter inntil 300 kr (gjelder kun deltagere fra Tromsø klatreklubbs juniorgrupper). Her dekkes kun reiseutgifter til buss-/båt-/ferge-billett eller faktiske drivstoffutgifter ifm privat kjøretøy.
  • Reiseutgifter dekkes ikke dersom klubben arrangerer felles transport for deltagere.

Fellestransport til regionale konkurranser

  • Ved felles transport settes det opp buss eller egnet transportmiddel utfra hvor mange påmeldte det er til turen. Det settes et tak på 500 kr i egenandel pr medlem. For søsken eller 2 familiemedlemmer settes et tak på 800 kr. 
  • Klubben forsøker å dekke minst 50% av kostnaden med fellestransporten. Intensjonen er at dette er et spleiselag mellom medlemmer og klubb.
  • Påmelding til felles transport skal foreligge minimum 1 uke før avgang og er økonomisk bindende.

 Nasjonale og internasjonale konkurranser

  • Startkontingent inntil 500 kr
  • 50% av reiseutgifter, inntil kr 2000, forutsatt at det benyttes billigste/enkleste reisealternativ
  • Overnattingsutgifter inntil 400 kr per natt i maksimalt 2 netter.

Reisefølge

  • Trenere eller foresatte som stiller som nødvendige lagledere til konkurranser og påtar seg ansvar for klubbens deltakere får dekket alle utgifter til reise og overnatting, inntil kr 4000. Det forutsettes at man benytter billigst mulig alternativ.

Behov for ytterligere støtte?

Merk at man ved særskilt behov kan søke støtte fra klubbens inkluderingsfond for å få dekket utgifter utover den ordinære konkurransestøtten.

Søknad og utbetaling

Utbetaling foretas i etterkant av arrangementet når kvittering for utgifter er mottatt, forutsatt at søknaden er innvilget.

Kontakt økonomiansvarlig på okonomi.tkk@gmail.com for å få tilsendt skjema for elektronisk søknad. Alternativt kan man laste ned pdf-skjema som kan sendes på epost.